Linki News Kontakt O nas Reklama Regulamin FAQ Dodaj opinie Partnerzy Zaproś znajomego Dodaj do ulubionych Angielski Polski
Angielski Polski
Artykuły
Uwaga! Konkurs - Aktywna jesień
19-10-12

Konkurs "Aktywna jesień"


W imieniu sklepu outdoorzy.pl serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie :). Jego zasady są proste: wystarczy w terminie do 31. października wysłać na adres konkurs@outdoorzy.pl zdjęcie, film, opowiadanie bądź jakiekolwiek inne medium, które obrazują aktywność w okresie jesiennym.


plakat


Organizator, outdoorowy internetowy sklep Outdoorzy.pl, przewidział bardzo atrakcyjne nagrody. Są nimi:


- 2X uprząż wspinaczkowa Black Diamond (damska i męska), ufundowana przez firmę Raven Outdoor, dystrybutora marki Black Diamond,
- 1X karnet miesięczny na sekcję wspinaczkową, 2X zaproszenia jednorazowe na Ściana Wspinaczkowa Trango
- 1X karnet na 10 wejść (lub 2 karnety po 5 wejść) ufundowany przez Szkołę Alpinizmu W PIONIE
- 2X książka „100 pomysłów na weekend" - Demart
- 2X książka Les Stroud „Przetrwać wszystko" wyd. Pascal
- 2X książka „Aktywnie po Polsce. Przewodnik dla ludzi pełnych energii." wyd. Bezdroża
Regulamin konkursu "Aktywna jesień"  znajduje się poniżej:


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu określanym dalej jako „Organizator" jest: firma Outdoorzy s.c., adres: ul. Grondysa, 43-300, Bielsko-Biała
2. Sponsorami konkursu są: Raven Outdoor, Centrum Sportów Górskich Trango, Szkoła Alpinizmu W Pionie, Wydawnictwo Demart, Wydawnictwo Pascal, Wydawnictwo Bezdroża
3. Patronami medialnymi konkursu są: Outdoorowa Wyszukiwarka Cen Ceneria.pl, Górski Portal Społecznościowy PlanetaGór.pl, portal AktywniSportowo.pl, portal Chodzęzkijami.pl oraz blog TestyOutdoorowe.pl
4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako "Regulamin".
5. Konkurs przeprowadzany jest pod nazwą: „Aktywna jesień", zwany dalej „Konkursem".
6. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia, filmu, opowiadania bądź jakiegokolwiek innego medium, które obrazują aktywność w okresie jesiennym.
7. Czas trwania Konkursu: od 12.10.2012 r. do 31.10.2012 r.
8. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na profilu facebook: www.facebook.com/outdoorzystore oraz blogu www.blog.outdoorzy.pl

II. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, określane dalej jako „Uczestnicy".
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Zasady Konkursu
1 Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia, filmu, opowiadania bądź jakiegokolwiek innego medium, które obrazują aktywność w okresie jesiennym.
2. Fotografię konkursową wraz z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, nr telefonu komórkowego) należy wysłać na adres:
konkurs@outdoorzy.pl.
3. Aby zgłoszenie Uczestnika zostało uznane za liczące się w Konkursie, musi zostać wysłane w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r. oraz musi zostać zatwierdzone przez Organizatora.
4. Aby zgłoszenie Uczestnika zostało uznane za liczące się w Konkursie, musi on być fanem fanpage`u sklepu outdoorzy.pl na portalu Facebook.
5. Na Konkurs można przesłać dowolną ilość zgłoszeń.
6. Przesłane medium muszą być wolne od roszczeń osób trzecich i stworzone samodzielnie.

IV. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodą główną w konkursie jest uprząż męska BLACK DIAMOND Momentum SA oraz uprząż damska BLACK DIAMOND Primarosa ufundowana przez firmę Raven Outdoor, pozostałe nagrody to: 1X karnet miesięczny na sekcję wspinaczkową oraz 2X zaproszenia jednorazowe ufundowane przez Centrum Sportów Górskich Trango, 1X karnet na 10 wejść ufundowany przez Szkołę Alpinizmu W Pionie, 2Xksiążka „100 pomysłów na weekend" ufundowane przez wydawnictwo Demart, 2Xksiążka Les Stroud „Przetwać wszystko" ufundowane przez wydawnictwo Pascal, 2Xksiążka „Aktywnie po Polsce. Przewodnik dla ludzi pełnych energii" ufundowane przez wydawnictwo Bezdroża zwane dalej „Nagrody".
2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
4. Wartość Nagrody przekazanej pojedynczemu Zwycięzcy nie przekracza 760 zł brutto i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

V. Wyłonienie Zwycięzców
1. Osoby, które otrzymają nagrody w Konkursie, zwani dalej „Zwycięzcy" wyłaniani są przez Komisję składającą się z pracowników Organizatorów.
2. Zwycięzcą zostanie autor najlepszej zdaniem Organizatorów propozycji aktywnego spędzania czasu jesienią.
3. Organizator zastrzega, że wybór Zwycięzcy jest wynikiem subiektywnych ocen członków Komisji i jest "niedyskutowalny" oraz ostateczny.
4. Komisja przyznaje także pozostałe nagrody zgodnie ze swoją subiektywną oceną.
5. Wyłonienie Zwycięzcy odbywa się w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu terminu Konkursu.

VI. Przekazanie Nagród
1. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu jest udostępnienie poprawnych danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem Konkursu.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej e-mailem lub telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od wyłonienia.
3. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Uczestnika Konkursu w terminie do 14 dni roboczych po potwierdzeniu przez Zwycięzcę.
4. Brak potwierdzenia (odebrania e-maila lub telefonu) w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia uprawnia Organizatora do wyłonienia innego Zwycięzcy.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

VII. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, w szczególności: dane teleadresowe, e-mail, telefon.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Zwycięzcę z powodów leżących po stronie Zwycięzcy, a niezależnych od Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą pracę dostawcy Nagród.
4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego
zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestnika będącego osobą fizyczną przetwarzane będą przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator.
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym jest niezbędne dla uczestniczenia w Konkursie tj.: w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, doręczenia
nagród oraz w celach dowodowych.
4. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

IX. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora.
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym
przesyłanym na adres: outdoorzy.pl, ul. Sobieskiego 103, 43-300, Bielsko-Biała, z dopiskiem
„Aktywna jesień". Reklamacje mogą być przesyłane przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji pod wskazany adres). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będę rozpatrywane.
3. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Złożenie reklamacji w trybie określonym w niniejszym punkcie jest jedynym sposobem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z Konkursem, a jej wyniki są ostateczne i wiążące dla Uczestnika.

X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Treść Regulaminu będzie znajdować się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na fanpage`u outdoorzy.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z Regulaminem przez Uczestnika i akceptację jego zasad.
4. Wszelkie doręczenia na adresy pocztowe i kontakty na numery telefonów i/lub adresy elektroniczne wskazane przez Uczestnika będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych.
5. Wszystkich Uczestników obowiązują właściwe przepisy podatkowe.
6. Konkurs zwany „Aktywna jesień" nie jest „grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
Komentarze
  • Nie ma żadnych komentarzy
Copyright by planetagor.pl